Email

Operationeel HRM advies Transport en Logistiek

Operationeel HRM kan worden onderverdeeld in:
instroom, doorstroom en uitstroom van zowel interne, alsmede externe medewerkers (inhuur van bijvoorbeeld flex krachten).

Instroom

  Hier wordt onder verstaan:

 • Vacature profielen
 • Werving & Selectie
 • Aanname

Doorstroom

  Onder doorstroom van personeel wordt o.a. verstaan:

 • Loopbaan ( investeren in personeel en tevens het beoordelen van het functioneren van personeel)
 • Opleiding ( investeren in o.a.; inwerkprogramma, opleidingstrajecten en coaching)
 • Verlof ( regulier en buitengewoon)
 • Ziekte ( Wet Verbetering Poortwachter)
 • Inzet planning (actieplan/ perioderooster)
 • Tijdschrijven ( urenverantwoording)

Uitstroom

  Het beëindigen van het dienstverband middels ontslag en outplacement. Bij zowel de in, door- en uitstroom van personeel komen diverse juridische aspecten aan bod. Dit kan betrekking hebben op o.a.:

 • verzoeken
 • bezwaren
 • juridisch advies

Ondersteunen

Personeel – Operationeel Personeelsmanagement

Aanvraag personeel

 • Aanvraag (bestelling) personeel door proces.

Werving en selectie (instroom)

 • Werving en selectie heeft betrekking op inhuur en eigen personeel. Vanuit Inkoopmanagement zijn de raamcontracten het kader voor inhuur van medewerkers. De inzetplanning, de competentieprofielen vormen de input voor dit proces. Output van dit deelproces is ingewerkte medewerkers, een aangepast overzicht van de beschikbare competenties en uitstroomkandidaten. Werving & Selectie loopt dus tot het moment dat de medewerker ingewerkt is.

Beoordelen formatieve ruimte

Aanvragen, uitgifte vacature

Workflow vacature, verzoekbrief, raadplegen bestaande vacatures, opstellen vacaturetekst, bespreken–, vastleggen vacature, registratie loopbaanwensen (plaatsingsadvies, re-integratie, stage)

Selecteren
 • Ondersteunen selectieproces, matching criteria e.d., registratie sollicitanten), Matching afgewezen sollicitanten andere functies, stagiaires, open sollicitaties. Alle brieven, dossiers etc. Melden screening, medische keuring.
Aanstellen (regulier, stage, externe inhuur), bepalen arbeidsvoorwaarden
 • Stamgegevens, ambtsjubilea, wervingsregistratie
 • Samenstellen Personeelsdossier, opnemen salarissysteem
 • Bekijken mogelijke stageplaatsen, registratie stagiaires, workflow, brieven etc.
Verstrekken/inleveren legitimatiebewijzen, vervoersbewijzen, kleding en gereedschap.
Ontwikkelen personeel (loopbaan, opleiding)
 • Input voor de Ontwikkeling van personeel is onder andere het Bedrijfsplan, het Tactisch resourceplan, de inzetplanning, competentieprofielen, loopbaanpaden en de persoonlijke ontwikkelplannen. Dit proces leidt tot een aangepast overzicht van beschikbare competenties, een ontwikkelde medewerker en eventueel tot een uitstroom kandidaat.
 • Melden, vastleggen, overzichten vorige functionerings– beoordelingsgesprekken, POP, tests, loopbaanadviezen, overzichten ziektegegevens, UWV–trajecten (arbeidsintegratieplan), opmaken formulieren, POP, plannen testen.
 Opleiding (doorstroom)
 • Inwerken, Individuele opleiding administratie, opleiding planning, registreren resultaten, studiekosten. Inplannen en registreren verplichte cursussen, goedkeuren
Verlof (doorstroom)
 • Zwangerschapsverlof, Ouderschapsverlof, Buitengewoon verlof, Partieel uittreden toekennen, berekenen/verwerken in planning
Ziekte (doorstroom)
 • Stappenplan Wet poortwachter, Registratieziekte gegevens, Arbo–dienst inzage in P–gegevens, Registratie Contacten, meldingen, formulieren, probleemanalyse, SMO, Plan van Aanpak, contacten, WAO aanvraag, uitspraak UWV, Functioneel ontslag aanvragen
Inzetplanning (doorstroom)
 • Dit proces heeft tot doel een haalbare operationele planning op te leveren, die input is voor het Werving– en selectieproces en het proces Ontwikkelen personeel. De inzetplanning bevat analyses en acties ten aanzien van in–, door– en uitstroom. Input voor dit proces zijn de Human resource aanvragen van de gehele organisatie. Opstellen (4weeks) actieplan, opstellen perioderooster (confrontatie), Verwerken verstoringen
Tijdschrijven (doorstroom)
 • Urenverantwoording medewerker, Fiatteren chef, Budgetteren (verwerken variabele vergoedingen (inconveniënten en overwerk
Beëindigen arbeidsrelatie (uitstroom)
 • De trigger voor het proces Uitstroom kan komen van Inzetplanning (teveel medewerkers), Werving & Selectie (afwijzing van sollicitant of inhuurmedewerker), Ontwikkelen personeel (competenties niet voldoende voor functie) en/ of Personeelszorg (niet integreerbare medewerker). Bij Uitstroom ligt de aandacht voornamelijk op Exit gesprekken. De Exit verslagen kunnen gebruikt worden om Human resource processen te verbeteren.
  Workflow ontslag (eigen verzoek, ongeschiktheid, pensioen, overlijden, einde stage, uitzendperiode), outplacement, inleveren middelen, melding aan planning.
Wijzigingen, uitvoeren bezwarenregeling, verwerken besluiten
 • Wijzigen adresgegevens, gezinsomstandigheden, Bank–post, nevenwerkzaamheden, aanstelling, verplaatsing, vergoedingen toeslagen, jubileum, detachering, bevordering, dienstongeval, straffen.
Workflow: Opstellen bezwaarschrift
 • Workflow opstellen verzoek (voor verlof, gratificaties) en toetsten
 • Juridische zaken, Adviezen arbeidsrecht, Sociale zekerheidswetgeving
Salarisverwerking
 • Uitvoering rechtspositieregelingen, arbeidsvoorwaarden en salarisbetaling
Personeelszorg
 • De Arbo–wet, het onderzoek medewerkerstevredenheid, de Risico–inventarisatie en evaluatie (RI/E), het Arbobeleidsplan en de (zieke) medewerkers vormen de input voor dit proces. Onder personeelszorg valt o.a. te denken aan ziekteverzuimbegeleiding, werkplekonderzoek en re-integratie. Het resultaat van dit proces is een gezonde en veilige werkomgeving en gere-integreerde medewerkers
 • Arbo: veiligheid, gezondheid en welzijn medewerkers, werkplekonderzoek
Medezeggenschap, ondernemingsraden
Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP