Transport staat ondanks hitte niet stil

Overzichtsafbeelding

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vanochtend het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Door hiermee rekening te houden en goed ondernemerschap te betonen, valt de transport- en logistieksector niet stil.

Pagina-inhoud

Volgens het RIVM en weerstations zoals het KNMI is de verwachting dat de huidige hittegolf minimaal tot eind deze week aanhoudt. Niettemin blijft de sector in beweging, bijvoorbeeld als het gaat om het beleveren van supermarkten en het afleveren van online bestelde pakketjes bij mensen thuis.

Goed ondernemerschap

Dit lukte mede door rekening te houden met het Nationaal Hitteplan van het RIVM, maar ook door goed ondernemerschap te betonen. Dit laatste betekent volgens TLN onder meer dat op laad- en losadressen, maar eigenlijk door de hele logistieke keten heen, schaduwrijke parkeer- en werkplekken voorhanden zijn, net zoals voldoende drinkwater.

Protocol Veetransport

Goed ondernemerschap betekent volgens TLN ook dat bij het plannen en uitvoeren van veetransporten wordt gewerkt conform het ‘Protocol Veetransport onder extreme temperaturen’. Bijvoorbeeld door transporten zo mogelijk vroeger uit te voeren of uit te stellen en voor aanvang van het transport de geplande route te controleren op drukte/filevorming en zo nodig de route daar op aan te passen. Maar ook door met verstand te laden en de beladingsgraad met name tussen 12.00 en 19.00 uur te verlagen, extra aandacht te hebben voor de staat van de ventilatie in veewagens/vee-aanhangers en zo weinig mogelijk te stoppen met vee aan boord en bij noodzakelijke stoppen windluwe plaatsen te mijden en in de schaduw te parkeren.

Direct naar veilige locatie

Positief is het feit dat Rijkswaterstaat, vanwege de aanhoudende hitte, alle langs de weg gestrande voertuigen en de inzittenden naar een veilige locatie met voorzieningen, zoals een tankstation, brengt. Normaal gesproken doet Rijkswaterstaat dit niet wanneer een gestrand voertuig veilig staat en de eigenaar al voor professionele hulp heeft gezorgd. Maar met deze hitte, met gevoelstemperaturen van boven de 30 graden Celsius, is dat niet klantvriendelijk en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk.

bron: TLN

Het maximaal toegestane gewicht voor vrachtauto’s bij grensoverschrijdend vervoer in de Benelux moet naar 50 ton, vindt TLN. De brancheorganisatie bespreekt deze wens volgende week met zijn Vlaamse, Waalse en Luxemburgse zusterorganisaties.

Pagina-inhoud

​De wens volgt op het besluit van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) vorige week, dat zij nu graag in Vlaanderen ook een maximaal toegestaan gewicht van 50 ton zien, in plaats van de huidige 44 ton. In Wallonië geldt sinds 1 mei ook een maximum van 50 ton. In Nederland is dat al jaren zo. In Luxemburg geldt nu nog wel een maximum van 44 ton.

Over grenzen in Benelux

TLN steunt de oproep van TLV en gaat graag nog een stap verder. TLN wil dat in de gehele Benelux hetzelfde maximum toegestane gewicht geldt en dat het ook mogelijk moet zijn om met een vrachtauto de grenzen van de afzonderlijke landen in de Benelux over te gaan.

Liefst in de gehele EU

In de Europese Unie geldt een maximum toegestaan gewicht van 40 ton; de Benelux heeft als uitzondering de mogelijkheid daarvan af te wijken. Het liefst ziet TLN dat in de gehele EU een maximum van 50 ton geldt en dat ook grensoverschrijdend vervoer met dat gewicht mogelijk moet zijn. Het is niet waarschijnlijk dat dit op korte termijn gebeurt: dit is een traject dat wat langer kan duren.

bron:TLN

Het Europees Parlement stelt een complex alternatief voor de huidige cabotageregels voor. Ook wil het Parlement het doorbrengen van de lange rust in de cabine toestaan, mits op een beveiligde parkeerplaats.

​Dat bleek vandaag tijdens een stemming in het Europees Parlement, over een aantal onderdelen van het Mobility Package, het pakket aan Europese maatregelen voor de transportsector. Het is nu aan de ministers van Transport van de Europese lidstaten om een oordeel te vormen over de voorstellen uit het Mobility Package. De verwachting is dat er niet vóór de zomer van 2019 een besluit valt in Brussel over deze regels.

Ingewikkelde constructie cabotage
De Europese Commissie stelt met het Mobility Package voor om de regels voor cabotage te verruimen (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat). Het Europees Parlement wil ook een verandering van de huidige regels en stelt een ingewikkelde constructie voor. Waar buitenlandse vervoerders nu nog maximaal drie binnenlandse ritten in een ander land mogen doen in zeven dagen, mogen buitenlandse transporteurs wat de Europarlementariërs betreft voortaan onbeperkt cabotageritten uitvoeren in twee dagen. Ze moeten dan wel daarna het land verlaten. Na een periode van zeven dagen caboteren in verschillende landen moeten ze terug naar het land van vestiging en daar drie dagen wachten voor ze opnieuw ergens mogen caboteren, vindt het Parlement.

TLN is tevreden met het feit dat het Parlement in ieder geval de mogelijkheden tot cabotage niet wil verruimen. Maar verwacht dat dit voorstel te complex is.

TLN tegen onbeperkte cabotage

TLN pleitte eerder samen met vakbonden FNV en CNV tégen een verruiming van de regels voor cabotage en voor behoud van de huidige regels. Want meer cabotage betekent meer oneerlijke concurrentie voor Nederlandse transporteurs en een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs. De Tweede Kamer is het met TLN en de vakbonden eens​ en minister Van Nieuwenhuizen van IenW gaf aan dat ze zeker voor de Nederlandse belangen gaat opkomen in Brussel. Dat zal zij doen tijdens de Europese Transportraad komende donderdag, wanneer zij de voorstellen uit het Mobility Package met haar Europese collega’s bespreekt.

Slapen in de cabine toestaan

De Europarlementariërs stemden vóór het toestaan van het doorbrengen van de ‘lange rust’ (45-uursrust) in de cabine van de vrachtauto. De vrachtauto moet dan wel op een beveiligde parkeerplaats staan, vindt het Parlement. TLN pleit al langer voor het toestaan hiervan​ en is dus blij met dit standpunt van het Europees Parlement. Het moet alleen wel mogelijk zijn die lange rust dan op een beveiligde parkeerplaats door te brengen, met voldoende voorzieningen voor chauffeurs. Die zijn er nu te weinig, vindt TLN. Ook de Europarlementariërs vinden dat: zij stemden vandaag voor stimulering van de bouw van beveiligde parkeerplaatsen.

Daarnaast wil het parlement ook verplichten om de 24 uur rust door brengen op een beveiligde parkeerplaats. Dat is volgens TLN geen goed idee, aangezien die parkeerplaatsen schaars zijn en voorlopig ook blijven, ondanks het feit dat het Europees Parlement de bouw van beveiligde parkeerplaatsen wil stimuleren.

Het Parlement vindt ook dat chauffeurs eens per drie weken naar huis moeten kunnen. TLN is het een met dat principe, maar vindt dat chauffeurs eens per vier weken naar huis moeten kunnen.

Te snel nieuwe tachograaf

Het Europees Parlement stemde ook voor een snelle verplichte installatie van de nieuwe digitale tachograaf in alle vrachtauto’s (de zogeheten ‘retrofit’). Uiterlijk 2025 moeten alle tachografen zijn vervangen door deze nieuwe versie, waarmee de gegevens ook op afstand uitgelezen kunnen worden. TLN is hier niet blij mee: het installeren van deze nieuwe apparatuur in vrachtauto’s kost transporteurs namelijk veel geld. TLN ziet liever dat transporteurs meer tijd krijgen om hun tachografen te vervangen. Dan houdt de Europese Unie rekening met de afschrijvingstermijn van vrachtauto’s.

bron: TLN

Het tarief voor tachograafkaarten is van 97 euro naar 95 euro (excl. btw) gedaald. Wat TLN en evofenedex betreft, is dit wederom een klein stapje in de goede richting.

Net als in voorgaande jaren moeten beide organisaties echter constateren dat de tariefdaling nog volstrekt onvoldoende is. Internationaal gezien zijn de tarieven voor tachograafkaarten in onze buurlanden al jaren circa 250% lager. TLN en evofenedex vinden dat het Nederlandse tarief voor tachograafkaarten dan ook moet worden afgebouwd naar 100% kostendekkendheid op basis van een geloofwaardige kostprijs.

Nieuw tariefstelsel

Er wordt al enige tijd nagedacht over een nieuw tariefstelsel voor vergunningen en documenten, zoals de tachograafkaarten, die KIWA namens de overheid voor verschillende sectoren uitgeeft. Met dat nieuwe tariefstelsel wil de overheid recht doen aan twee voor haar belangrijke uitgangspunten: kruissubsidiering van producten is niet geoorloofd en de verkoopprijs mag niet of nauwelijks boven de kostprijs liggen. TLN en evofenedex ondersteunen deze uitgangspunten.

Sterke tariefdaling verwacht

Aangezien TLN en evofenedex juist het ontbreken van deze uitgangspunten in het huidige tariefstelsel als reden zien van het hoge Nederlandse tarief voor tachograafkaarten, verwachten beide organisaties een sterke daling van het tarief voor tachograafkaarten bij invoering van het nieuwe tariefstelsel. Zij hebben hierop in het ambtelijk overleg met het ministerie en de ILT dan ook bij herhaling flinke nadruk gelegd.

Bijeenkomst

De volgende consultatiebijeenkomst met de verzamelde sectoren voor het nieuwe concepttariefstelsel zal binnenkort worden gepland. TLN en evofenedex zien de uitnodiging voor deze bijeenkomst graag tegemoet.

  • Lees hier de officiële bekendmaking van de tariefwijziging in de Staatscourant van 3 mei jl.

bron; TLN

De APK-wetgeving kent vanaf 20 mei een aantal wijzigingen. De wijzigingen hebben zowel betrekking op de voertuigeisen als de meetapparatuur.

Deze zijn deels het gevolg van een nieuwe Europese APK-richtlijn en van veranderingen in de techniek van voertuigen.

Controle nieuwe veiligheidssystemen

Op het gebied van de voertuigeisen is er een aantal nieuwe veiligheidssystemen bij gekomen die tijdens de APK gecontroleerd moeten worden. Dat betreft onder meer het ESP-systeem, de bandenspanningssystemen en elektronische remsystemen (EBS). De controle betreft een check van het waarschuwingssysteem, meestal een controlelampje. Als dit na het starten van de motor blijft branden, betekent dat een defect en volgt afhankelijk van de datum van registratie een reparatieadviespunt of afkeur. Er zijn ook wat kleine wijzigingen op het gebied van verlichting en bij de controle van de voertuigafmetingen. Bij controle van de kopstraal van opleggers pakken de veranderingen gunstig uit. Bepaalde voorzieningen, zoals de bevestiging van dekzeil en de afscherming, hoeven straks niet meer te worden gemeten. Ook de maximale toegestane afstand tussen het breedste punt van het voertuig en de zijdelingse afscherming wordt verruimd. Dat was 12 cm en dat wordt 15 cm. Voor trekkers is er goed nieuws voor wat betreft de controle op onvlakheid van de koppelingsplaat. Dat zorgde bij de APK vaak voor problemen. De waarde hiervoor wordt verruimd van 3,5 naar 5 mm.

LNG en waterstof

Er komen ook nieuwe keuringseisen voor voertuigen met een LNG- of waterstofinstallatie. De eisen voor een LNG-installatie worden gelijkgesteld aan die voor CNG-installaties. De nieuwe keuringseisen voor waterstofinstallaties komen daar in grote lijnen mee overeen.

Controle aanwezigheid roetfilter

Op milieugebied zijn enkele belangrijke wijzigingen te melden. De maximale roetuitstoot bij de roetmeting wordt verlaagd en de eis voor olielekkage wordt aangescherpt. En voor wat betreft het roetfilter: vooral bij oudere voertuigen wordt dit nog wel eens verwijderd. Verwijdering is wettelijk al sinds eind vorig jaar verboden, maar dit wordt vanaf 20 mei ook een controlepunt bij de APK. Als uit de gegevens van de RDW blijkt dat een auto over een roetfilter moet beschikken, moet de keurmeester controleren of dit ook aanwezig is en werkt. Anders volgt afkeur. Voor vrachtauto’s geldt deze bepaling voor Euro 6-voertuigen die zijn geregistreerd na 31 december 2013.

Maximale overgangstermijn

Voor bedrijven die APK-1 keuringen mogen uitvoeren, komen er strengere eisen voor wat betreft de meetapparatuur. Belangrijkste verandering is de aanwezigheid van een spelingsdetector om de wielophanging te controleren. Dit kan voor werkplaatsen een forse investering betekenen. TLN heeft er voor gepleit om voor de invoering een maximale overgangstermijn te hanteren. Met succes, want voor bestaande keuringsstations geldt de verplichting met ingang van 20 mei 2023. Een minder grote investering vergt de aanschaf van een apparaat waarmee LPG-, CNG- of LNG-gaslekkages zijn op te sporen. Alle keuringsstations moeten daar straks over beschikken. Goed nieuws is er voor de geldigheid van keuringscertificaten voor meetmiddelen. Deze gaat voor manometers, pedaalkrachtmeters en de rollentestbank naar 2 jaar, als dit vanuit de typegoedkeuring mogelijk is.

Controle langs de weg

Naast de Europese APK-richtlijn is er ook een Europese richtlijn die landen verplicht om jaarlijks een aantal voertuigcontroles voor het zwaar verkeer langs de weg uit te voeren. Tegelijk met de APK-richtlijn is ook deze richtlijn vernieuwd. De ingangsdatum is eveneens op 20 mei aanstaande. De belangrijkste verandering betreft een toename van het aantal te controleren voertuigen. De EU-landen moeten jaarlijks 5% van de zware voertuigen langs snelwegen controleren. In het kader van de nieuwe eisen moet er ook gekeken worden naar ladingzekering. De controles worden in Nederland uitgevoerd door de politie, in samenwerking met de RDW.

EU-richtlijn

De verplichting om voertuigen periodiek te keuren, is vastgelegd in een Europese richtlijn. Deze schrijft voor welke voertuigen gekeurd moeten worden, hoe vaak dat moet gebeuren en welke aspecten beoordeeld moeten worden. De APK-richtlijn is in 2014 op veel punten gewijzigd. De nieuwe voorschriften moeten door alle EU-landen in de nationale regelgeving worden verwerkt en op 20 mei 2018 in werking treden. De aanpassing van de bestaande APK-eisen heeft in Nederland in goed overleg tussen RDW, ministeries en betreffende organisaties plaatsgevonden. TLN is daar nauw bij betrokken geweest.

 bron: TLN

Overzichtsafbeelding

De prijs van benzine steeg in april 2018 naar het hoogste niveau sinds augustus 2015, zo berichtte CBS vandaag. Dat de dieselprijs die beweging volgt, is geen verrassing.

Pagina-inhoud

​De huidige dieselprijs van € 1,1765 (opgave BP, grootverbruik ex BTW) is zelfs de hoogste sinds 18 november 2014.

Niet uniek

De sterke stijging van de dieselprijs in de afgelopen 18 dagen – van € 1,1352 naar € 1,1765 – is niet uniek. In de periode vanaf 2014 is de dieselprijs zes keer eerder zo snel gestegen. Deze sterke stijging heeft vooral de aandacht getrokken, maar is onderdeel van een trendmatig stijgende dieselprijs. Die trend zette zich in nadat in de geanalyseerde periode op 19 januari 2016 de laagste prijs van € 0,9203 tot nu toe was behaald.

Bewegingen

Onderstaande grafiek laat de bewegingen zien. Het huidige hoogste niveau van € 1,1765 verschilt nog ongeveer 8 cent per liter met de hoogste prijs van € 1,2592 die op 26 juni 2014 voor een liter diesel betaald moest worden.

Diesel.jpg

NB. Bewegingen in de dieselprijs zijn afhankelijk van vele factoren, waarop in dit bericht niet wordt ingegaan

bron:TLN

De Hoge Raad bepaalde op 4 mei dat de toeslag voor eendaagse ritten van toepassing was, óók als die rit al voor twaalf uur ’s nachts klaar was.

​Werkgeversorganisaties en vakbonden waren het oneens op dit punt (de uitleg van artikel 37 lid 1a van de cao). Werkgeversorganisatie TLN vindt dat een nachtrit pas een nachtrit is wanneer de chauffeur ook echt ’s nachts rijdt. TLN vindt dat nog steeds en is van mening dat dat deze uitspraak geen recht doet aan de afspraken die in het verleden aan de cao-tafel zijn gemaakt. Met behulp van deskundige advocaten is er tot het einde toe voor gevochten om in het gelijk te worden gesteld, echter tevergeefs.

Inmiddels nieuwe regel

De uitspraak is alleen van toepassing vóór 1 juli 2017. De toeslag eendaagse nachtritten is in de nieuwe cao vervangen door een toeslag van 19% op het uurloon. Deze toeslag geldt voor eendaagse ritten voor de diensturen tussen 21.00-05.00 uur.

 bron:tln

De prijs van benzine steeg in april 2018 naar het hoogste niveau sinds augustus 2015, zo berichtte CBS vandaag. Dat de dieselprijs die beweging volgt, is geen verrassing.

​De huidige dieselprijs van € 1,1765 (opgave BP, grootverbruik ex BTW) is zelfs de hoogste sinds 18 november 2014.

Niet uniek

De sterke stijging van de dieselprijs in de afgelopen 18 dagen – van € 1,1352 naar € 1,1765 – is niet uniek. In de periode vanaf 2014 is de dieselprijs zes keer eerder zo snel gestegen. Deze sterke stijging heeft vooral de aandacht getrokken, maar is onderdeel van een trendmatig stijgende dieselprijs. Die trend zette zich in nadat in de geanalyseerde periode op 19 januari 2016 de laagste prijs van € 0,9203 tot nu toe was behaald.

Bewegingen

Onderstaande grafiek laat de bewegingen zien. Het huidige hoogste niveau van € 1,1765 verschilt nog ongeveer 8 cent per liter met de hoogste prijs van € 1,2592 die op 26 juni 2014 voor een liter diesel betaald moest worden.

Diesel.jpg

NB. Bewegingen in de dieselprijs zijn afhankelijk van vele factoren, waarop in dit bericht niet wordt ingegaan

bron:tln

De tarieven voor importcontroles moeten omlaag en Europese lidstaten moeten de regels rond importcontroles gelijk trekken. Dat waren de belangrijkste zaken die TLN VVD-Kamerleden meegaf bij een door TLN georganiseerd werkbezoek aan de Maasvlakte.

​​​​​​TLN nodigde de Kamerleden Helma Lodders en Bente Becker uit om in de praktijk te ervaren hoe het eraan toegaat bij de afhandeling van vracht in de Rotterdamse haven, met een bezoek aan Europe Container Terminals (ECT) en Kloosterboer Delta Terminal. Ook gaf Elmer de Bruin, Brexit-expert van TLN, een presentatie over de gevolgen van de Brexit voor Nederlandse bedrijven in transport en logistiek.

Brexit zorgt voor stijging controles

Vooral met het oog op de naderende Brexit is een snelle afhandeling van importcontroles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erg belangrijk. De NVWA moet immers alle voedselgerelateerde producten controleren die Nederland binnenkomen van buiten de EU. Wanneer het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU behoort, neemt het aantal controles flink toe, waarschijnlijk met 20 tot 30 procent.

Controles duurder dan elders
Logistieke bedrijven en importeurs moeten zelf de kosten voor de controle van voedselgerelateerde goederen betalen. Wat veel TLN-leden steekt, is dat die controles in Nederland vaak duurder zijn dan in andere EU-lidstaten. Terwijl het werk in principe hetzelfde zou moeten zijn. Toch is zo’n controle in Nederland vaak 45 procent duurder dan in België. De hoogte van de kosten wordt vastgesteld door het Ministerie van LNV.​

Regels verschillen per EU-lidstaat

De Europese Unie heeft regels opgesteld voor importcontroles. Maar verschillende EU-lidstaten interpreteren die regels vaak op hun eigen manier. Hierdoor verschillen de regels in de praktijk toch van land tot land. Dit is onduidelijk. TLN ziet dan ook graag dat lidstaten van de EU overleggen, om de benodigde duidelijkheid te verkrijgen.

In haar sectorprognose ‘Aan uitdagingen geen gebrek’ concludeert ABN AMRO dat de noodzaak om te verduurzamen de belangrijkste uitdaging is voor de transport- en logistieksector in 2018 en ‘19. TLN-voorzitter Arthur van Dijk onderschrijft deze conclusie.

​De groei van steden zorgt voor meer transport in de stad, waardoor de geluidsoverlast en luchtvervuiling toenemen. ‘De logistieke sector kan deze nadelige gevolgen echter beperken. Vooral het wegtransport kan hierbij een voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld door elektrisch transport of door het bundelen van ladingen’, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom Transport en Logistiek van ABN AMRO.

Steeds meer de norm

Verder wordt duurzaamheid ook in de logistieke dienstverlening steeds meer de norm, aldus Buijs. ‘In logistiek vastgoed wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruikgemaakt van nieuwe technologie en worden panden steeds duurzamer.’

Hele keten

De financiële slagkracht van bedrijven is momenteel groter door de hoogconjunctuur. Daarom is dit volgens Buijs hét moment om te investeren in de verduurzaming van de logistieke sector. ‘Hierbij moet de hele keten, van opdrachtgever tot uitvoerder, een rol spelen’, vindt Buijs.

Elektrische vrachtauto

TLN-voorzitter Arthur van Dijk onderschrijft de conclusies uit de sectorrapportage van ABN AMRO. ‘We kijken reikhalzend uit naar bijvoorbeeld een elektrische vrachtauto. Maar voor écht duurzaam transport moet je ook kijken naar de afzenders en de ontvangers. Als de hele keten gaat meewerken, is er zeker nog wat te verduurzamen.’

  • Van Dijk lichtte zijn standpunt ook toe op BNR Nieuwsradio. Luister hier het interview terug

 bron;TLN

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP